( Avallon Sp. z o.o. )

Witamy na stronie firmy Avallon, która zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, wyszukiwaniem terenów pod planowną inwestycję. Avallon wykonuje również odpowiednie raporty z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji bazowej i jest doskonałym partnerem w takich celach.

Zapraszamy siedziby Avallon w Poznaniu i oddziału w Katowicach.

polski english deutsch
Home

Zakres naszych działań w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej


Wobec rosnącego znaczenia wiatru jako źródła energii i konieczności budowy infrastruktury do jej pozyskiwania – w 2007 roku rozszerzyliśmy zakres działalności naszej firmy o obsługę inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej i rozwinęliśmy dział zajmujący się kompleksowym przygotowaniem inwestycji tego typu. Doświadczenie zdobyte przez nas w ciągu 10 lat działania na rynku inwestycji infrastrukturalnych oraz nasza wiedza i know-how pozwalają nam na podejmowanie się realizacji wszelkich inwestycji w dziedzinie energii wiatrowej.

Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację elektrowni wiatrowych. Na proces inwestycyjny składają się następujące działania:

 • wstępna analiza projektu
  • analiza stanu prawnego gruntu
  • weryfikację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • opracowanie wstępnej oceny ekologicznej
  • ocena możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • pozyskanie lokalizacji
  • kompleksowa obsługa formalnoprawna zmierzająca do podpisania umowy dzierżawy z właścicielem oraz umów z właścicielami nieruchomości na trasie przyłącza do sieci energetycznej
  • organizacja i prowadzenie spotkań z przedstawicielami miejscowej społeczności i samorządu
 • określenie potencjału wiatru i planowanie techniczne
  W wybranej przez nas lokalizacji instalowany jest maszt wraz aparaturą pomiarową. Przez rok wykonujemy pomiary wiatru, na podstawie których powstaje wykres wietrzności, pozwalający określić dominujące kierunki wiatru oraz jego siłę. Wyniki tych pomiarów są następnie opracowywane przez ekspertów w celu określenia finansowego potencjału inwestycji. Następnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania ustalana jest dokładna konfiguracja parku wiatrowego – ilość oraz lokalizacja turbin wiatrowych. Na tym etapie analizowane są również uwarunkowania lokalne inwestycji, sugestie właścicieli nieruchomości, topograficzne i środowiskowe cechy terenu.
 • planowanie przestrzenne
  Inwestycje tej skali i o tak dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności zawsze są przez nas uzgadniane i realizowane w porozumieniu z samorządem lokalnym. Tylko zrozumienie i akceptacja mieszkańców dla elektrowni wiatrowej pozwala na wprowadzenie koniecznych zmian do istniejącego studium zagospodarowania przestrzennego Gminy, a następnie na przygotowanie do uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranej lokalizacji.
 • prace projektowo-administracyjne
  • wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • zlecenie wykonania analizy wpływu inwestycji na sieć energetyczną
  • przygotowanie dokumentacji projektowej elektroenergetycznej
  • przygotowanie dokumentacji projektowej budowlano-konstrukcyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu
  • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko
  • wykonanie studiów krajobrazowych i przyrodniczych (ochrona ptactwa)
  • wykonanie badań geotechnicznych
  • opracowanie wystąpień do instytucji administracji samorządowej i rządowej oraz koordynacja procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • reprezentowanie inwestora w postępowaniu administracyjnym w trybie odwoławczym
 • prace budowlano-montażowe i elektroenergetyczne
  • adaptacja istniejących dróg dojazdowych i zjazdów oraz budowa dróg wewnętrznych i placów montażowych
  • wykonanie prac ziemnych
  • wykonanie fundamentów
  • montaż wież i turbin wiatrowych
  • budowa linii kablowych wewnętrznych średniego napięcia
  • dostawa stacji transformatorowych i budowa głównych punktów zasilania
  • dostawa słupów z żerdzi wirowanych do budowy linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia (do 110 kV) lub wykonanie przyłączy ziemnych

oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości