Avallon - linki ( Avallon Sp. z o.o. )

Witamy na stronie firmy Avallon, która zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, wyszukiwaniem terenów pod planowną inwestycję. Avallon wykonuje również odpowiednie raporty z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji bazowej i jest doskonałym partnerem w takich celach.

Zapraszamy siedziby Avallon w Poznaniu i oddziału w Katowicach.

polski english deutsch
Home

Biogazownia – co to jest?

Biogazownia to zespół urządzeń i budowli służących do produkcji metanu. Biogazownia służy do kontroli i kierowania naturalnym procesem, jakim jest fermentacja beztlenowa materiału organicznego. Przy zapewnieniu właściwych warunków pracy instalacji biogazowej, m. in. w wyniku zapewnienia ciągłości dostaw substratu o odpowiedniej jakości, biogazownia jest stabilnym źródłem energii.

Biogazownie podzielić można na dwa podstawowe rodzaje, ze względu na rodzaj zastosowanego substratu:

  • biogazownie rolnicze – wykorzystujące do produkcji metanu pozostałości z produkcji rolniczej lub celowo produkowane rośliny energetyczne
  • biogazownie przemysłowe (utylizacyjne) – wykorzystujące do produkcji metanu odpady z produkcji rolno-spożywczej, np. odpady poubojowe.

Podstawowymi elementami biogazowni są:
  • magazyn/zbiornik substratu
  • komory fermentacji
  • zbiornik końcowy na pozostałość pofermentacyjną
  • budynek techniczny mieszczący silniki gazowe oraz elementy sterujące instalacją pozyskiwania biogazu

W wyniku fermentacji beztlenowej powstaje metan, który następnie spalany jest w silnikach gazowych, które napędzają agregaty prądotwórcze wytwarzające energię elektryczną, odsprzedawaną do sieci elektroenergetycznej lub wykorzystywaną na potrzeby własne. W niektórych instalacjach możliwe jest również dokonanie tzw. standaryzacji wytworzonego metanu i wpompowanie go do sieci gazowej. Rozwiązanie to, ze względu na słabo rozwiniętą sieć gazowniczą w Polsce, a także brak doświadczeń w tym zakresie, nie było do tej pory stosowane w naszym kraju. W biogazowni wytwarzane jest również ciepło, które ze względów technicznych i ekonomicznych powinno zostać wykorzystane, np. poprzez zasilanie ciągów technologicznych przedsiębiorstw zlokalizowanych w pobliżu biogazowni, poprzez użycie go w produkcji roślinnej lub przetwórstwie roślinnym, ogrzewanie osiedli mieszkaniowych lub innych obiektów.

Końcowym produktem fermentacji beztlenowej jest masa pofermentacyjna. Jej właściwości fizyko-chemiczne są różne i uzależnione są od rodzaju zastosowanego substratu. W większości przypadków masa pofermentacyjna może stanowić wartościowy nawóz rolniczy.

Biogazownie są obiektami, które w przypadku dostarczania substratu o właściwej jakości, pozwalają na stabilną produkcję energii elektrycznej. Budowa dużej liczby tego typu instalacji przyczyni się do produkcji energii w tzw. generacji rozproszonej, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie strat w przesyle energii elektrycznej i globalnie przysłuży się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości